avensis 2008

avensis 2008

Toyota Avensis II (2002-2008) — opinie Moto.pl

Toyoty klasy �redniej wolno trac� na warto�ci. Poniewa� wej�cie kolejnej generacji modelu wymusza obni�ki cen poprzednik�w na rynku wt�rnym, warto skorzysta� z okazji. Tym bardziej �e Avensis cieszy si� dobr� opini�, g��wnie ze wzgl�du na walory eksploatacyjne i wysok� niezawodno��.

Samoch�d zaprojektowano w Europie z my�l� o Europejczykach. Produkcj� podj�to w Wielkiej Brytanii. Avensis II otrzyma� spokojne, ale nietuzinkowe nadwozie oraz przestronne wn�trze wyko�czone materia�ami wysokiej jako�ci.

Podoba� mo�e si� te� wysoki komfort jazdy i pojemne baga�niki (sedan 520 l, hatchback 510/1320 l, kombi 520/1500 l). Nie bez znaczenia jest te� maksymalna nota pi�ciu gwiazdek w niezale�nych testach zderzeniowych NCAP. Bezpiecze�stwo stanowi tutaj priorytet. W�a�nie w tym modelu po raz pierwszy zastosowano kolanow� poduszk� powietrzn�.

Eksploatacja Avensisa II nie nale�y do tanich, chocia� awarie zdarzaj� si� w nim wyj�tkowo rzadko. Jest to jednak samoch�d zaawansowany technologicznie, czego przyk�adem mog� by� zmienne fazy rozrz�du, bezpo�redni wtrysk benzyny, wielowahaczowe zawieszenie tylne czy katalizator tlenk�w azotu w jednym z turbodiesli.

Dla zachowania dobrej kondycji technicznej pojazdu u�ytkownik jest wr�cz zmuszony do korzystania z us�ug autoryzowanych stacji obs�ugi. Tylko fachowy warsztat mo�e zapewni� wieloletni� bezawaryjn� jazd� Avensisem. Nawet drobne naprawy poza ASO s� utrudnione, bo zamiennik�w brakuje, a te, kt�re s�, nie nale�� do tanich. Mimo wszystko warto zainwestowa� w ten wygodny, rodzinny samoch�d. Cho�by dlatego, �e przy odpowiedniej dba�o�ci zawsze mo�na na niego liczy�.

2002, jesie� — premiera modelu, wersje nadwoziowe sedan 4d, hatchback 5d i kombi 5d, silniki 1.6 16V (110 KM), 1.8 16V (129 KM), 2.0 16V (bezpo�redni wtrysk benzyny, 147 KM), 2.0 D-4D (turbodiesel, common-rail, 116 KM);

2003, jesie� — nowy silnik 2.4 (bezpo�redni wtrysk benzyny, 163 KM);

2004, jesie� — nowy silnik 2.2 D-4D (turbodiesel, common-rail, 150 i 177 KM);

2006, wiosna — niewielka modernizacja nadwozia (nowe reflektory, os�ona ch�odnicy, przedni zderzak, kierunkowskazy w lusterkach zewn�trznych, we wn�trzu nowa kierownica i materia�y wyko�czeniowe), wy�sza moc silnika 2.0 D-4D (126 KM)

Bol�czk� wielu Avensis�w drugiej generacji s� nieszczelno�ci nadwozia. Mog� wyst�pi� na uszczelkach szyb lub drzwi. Nieszczelne bywaj� te� reflektory.

Najs�abszym punktem zawiesze� s� metalowo-gumowe tuleje wahaczy poprzecznych tylnej osi. Podczas jazdy pr�bnej trzeba koniecznie sprawdzi�, czy z ty�u nie ma podejrzanych stuk�w. Z przodu newralgicznym punktem jest przek�adnia kierownicza. Co prawda szybkie wybicie przek�adni by�o charakterystyczne dla pierwszych rocznik�w Avensisa II, ale zdarza si� tak�e w p�niejszych egzemplarzach. Niepokoj�cy jest nadmierny luz i stuki w kierownicy stwierdzone podczas ogl�dzin.

Problemy dotycz� g��wnie egzemplarzy z dw�ch pierwszych rocznik�w, wyposa�onych w silniki 2.0 D-4D. Notowano w nich cz�sto problemy z turbospr�arkami i wtryskiwaczami. Wadliwe elementy usuwano w ramach gwarancji, a zatem k�opoty tego typu nie powinny si� powtarza�. Wci�� trzeba si� jednak liczy� z mo�liwo�ci� takich awarii, dlatego podczas ogl�dzin warto sprawdzi�, czy silnik ma odpowiedni� dynamik� i czy nie generuje jasnoniebieskiego dymu z uk�adu wydechowego. Z�� s�aw� ciesz� si� dwumasowe ko�a zapasowe montowane w turbodieslach. W egzemplarzach cz�sto eksploatowanych w mie�cie wytrzymuj� zaledwie kilkadziesi�t tysi�cy kilometr�w. Znacznie trwalsze s� w autach zaliczaj�cych cz�ciej d�ugie trasy. Pocz�tkowo u�ytkownicy Avensisa narzekali na zbyt du�e zu�ycie oleju silnikowego, ale dzisiaj nikt nie zg�asza takich objaw�w. Bez zarzutu spisuj� si� silniki benzynowe i ich osprz�t.

Tabliczk� znamionow� w formie naklejki umieszczono w dolnej cz�ci lewego, centralnego s�upka nadwozia. Numer VIN wybito w komorze silnikowej na przegrodzie czo�owej.

Kolejne znaki oznaczaj�
1-3 �wiatowy kod producenta (SB1-Toyota, Wielka Brytania)
4-9 Kod wersji nadwozia i uk�adu nap�dowego
10 Pozycja wolna, wype�niona symbolem 0
11-17 Numer seryjny

http://avensis.info — Bardzo obszerne forum na temat Toyoty Avensis uporz�dkowane tematycznie

www.toyotaclub.org — Strona z bardzo skromnymi informacjami na temat modeli Toyoty, ale z obszernym forum u�ytkownik�w

Raport awaryjno�ci T�V 2008

Kategoria wiekowa Lokata Liczba aut w zestawieniu

2-3 lata 16 116

Raport awaryjno�ci DEKRA 2008

Kategoria wiekowa Lokata Liczba aut w zestawieniu
3 lata 28 130

W�a�ciciele Toyoty Avensis II wzywani byli do warsztat�w kilkakrotnie. Najpowa�niejsza akcja nawrotowa z wiosny 2004 r. dotyczy�a wad uk�adu kierowniczego i obj�a ponad 10 tys. aut. Kolejne dotyczy�y znikomej liczby egzemplarzy. Jesieni� 2004 r. og�oszono jeszcze dwie akcje nawrotowe. Podczas pierwszej poprawiano wadliwe po��czenie jednego z czujnik�w uk�adu stabilizacji toru jazdy VSC, drug� t�umaczono konieczno�ci� poprawek w tylnym zawieszeniu

Wszystkie wersje Avensisa II s� dost�pne na polskim rynku wt�rnym, ale nie ka�da reprezentowana jest w takim samym wymiarze. Najwi�cej og�osze� sprzeda�y dotyczy odmian 1.8 16V, 2.0 16V i 2.0 D-4D. Znacznie mniejszy jest wyb�r w�r�d egzemplarzy z silnikiem 1.6 16V i 2.2 D-4D.

Ceny modelu sprawdzisz tutaj.

Ze wzgl�du na mniejsze problemy eksploatacyjne lepiej wybra� silnik benzynowy. Musi to by� jednak przynajmniej 1.8 16V, podstawowa jednostka 1.6 16V jest za s�aba. Najlepiej spisuje si� dwulitr�wka, ale lepsza dynamika okupiona jest wy�szym zu�yciem paliwa. Ze wzgl�du na ekonomik� lepiej wybra� turbodiesla. Podstawowy 2.0 D-4D nie najlepiej radzi sobie z autem tak du�ym jak Avensis II, ale spala przeci�tnie mniej ni� 8 l/100 km. Wi�kszy turbodiesel 2.2 D-4D zapewnia dobre osi�gi, nawet w s�abszej, 150-konnej wersji. Wersja 177-konna to ju� prawdziwy sprinter. Za egzemplarze z jednostk� 2.2 D-4D trzeba sporo zap�aci�, na rynku pojawi�y si� bowiem dopiero w 2005 r.

Używana Toyota Avensis III (2008 – 2015). Czy warto kupić?

Data publikacji: 2015-10-20 14:42 Autor: Dariusz Dobosz

Trzecia generacja Avensisa właściwie nie wyróżnia się niczym szczególnym. Nadwoziu, które budzi poczucie solidności, brakuje dynamicznych kształtów i ciekawych detali. Wnętrze nie jest wzorcem przestronności ani jakości wykonania. Nowe egzemplarze tego modelu prezentowały się pod względem wykończenia znakomicie, upływ lat bezlitośnie obnaża jednak przeciętną jakość obić tapicerskich i tworzyw sztucznych.

Mocną stroną Avensisa III jest duży bagażnik (sedan 510 l, kombi 545/1610), a także wysoki komfort jazdy, znakomite własności jezdne i sprawdzona technika, która sprawia mniej kłopotów niż w drugiej generacji modelu. Wybierać można między czterodrzwiowym sedanem a pięciodrzwiowym kombi. Nie ma już wersji hatchback (Liftback).

Dla osób z mniej zasobnym portfelem pozostają egzemplarze sprzed modernizacji w 2011 r. Te po modernizacji są zdecydowanie droższe, skok cenowy jest ogromny. Na auta po modernizacji w 2015 r. nie ma na razie co liczyć, to praktycznie fabrycznie nowe samochody.

Avensisem trzeciej generacji jeździ się naprawdę przyjemnie. Podobać może się praca podwozia, sprzyjająca wygodzie podróżnych, oraz wyciszenie wnętrza. Na stacjach paliw nie trzeba zbyt głęboko sięgać do portfela. Ale koszty utrzymania tego modelu nie należą do niskich, zwłaszcza w wersjach wysokoprężnych. Samochód jest zaawansowany technicznie, potrzebuje dobrze wyposażonych warsztatów i części zamiennych, które nie należą do tanich. Ale rozważając za i przeciw z pewnością jest więcej „za”. Dlatego Avensisa III warto jednak kupić, będąc jedak przygotowanym na wydatki związane głównie z obsługą.

Silniki

Avensis trzeciej generacji wszedł na rynek w 2008 r. z silnikami benzynowymi 1.6 Valvematic (132 KM), 1.8 Valvematic (147 KM) i 2.0 Valvematic (152 KM) i turbodieslami 2.0 D-4D (126 KM), 2.2 D-4D (150 KM) oraz 2.2 D-CAT (177 KM).

Wiosną 2015 r. do gamy dołączyły kolejne dwa turbodiesle – 1.6 D-4D (112 KM) i 2.0 D-4D (143 KM). Najbardziej godne polecenia są silniki benzynowe. Wszystkie mają dobrą dynamikę, są mało wymagające i rzadko się psują. Spośród turbodiesli najlepszy wybór stanowi 2.0 D-4D, dynamiczny a przy tym oszczędny.

Eksploatacja

Silniki benzynowe są niezawodne i trwałe. Psują się rzadko, są stosunkowo oszczędne. W turbodieslach 2.0 i 2.2 po dłuższych przebiegach odmawiają posłuszeństwa dwumasowe koło zamachowe i turbosprężarka. Mogą też szwankować wtryskiwacze, ale generalnie ich trwałość jest wysoka. Manualne skrzynie biegów nie sprawiają kłopotów, ale po dłuższych przebiegach rzędu 200 tys km może wystąpić w nich nadmierne zużycie łożysk (konieczność wymiany).

Warto pilnować regularnej wymiany oleju w przekładni manualnej, wówczas skrzynia służy długo i bezawaryjnie. Nie ma doniesień o kłopotach z klasycznym, sześciostopniowym „automatem”, zestawianym z turbodieslem 2.2. Za to przekładnie bezstopniowe Multidrive S (CVT) lepiej omijać. Bywają kapryśne, a ich naprawy są kosztowne.

Można spotkać się z objawami małej sztywności nadwozia. Bywa, że bez powodu włącza się kontrolka wskazująca na niedomknięcie pokrywy bagażnika, pojawiają się też pęknięcia przedniej szyby. Problemy z nadwoziem pojawiają się głównie w egzemplarzach jeżdżących na co dzień po mieście albo po nierównych drogach poza miastami.

Ważniejsze daty

1997 – Avensis I
2003 – Avensis II
2008 – prezentacja modelu
2011 – niewielka modernizacja (modyfikacje przedniego pasa, zmienione lampy tylne)
2015 – kolejna modernizacja (kompletnie zmieniona część przednia, modernizacja wnętrza, bogatsze wyposażenie, nowe silniki)

Zalety

+ świetne własności jezdne
+ dynamiczne i oszczędne silniki
+ wysoki komfort jazdy
+ duży bagażnik
+ niska awaryjność

Wady

— niska trwałość turbodiesli 2.0 i 2.2
— mała sztywność nadwozia
— podniszczone wnętrze

Wybrane dane techniczne

Wersja silnikowa

Poj. skok (cm3)

Moc maks (KM/obr/min)

Maks. moment obr. (Nm/obr./min)

Prędkość maks. (km/h)

Przyśp. 0-100 km/h (s)

Średnie zużycie paliwa (l/100 km)

Toyota Avensis rok 2008

Wybierz silnik

II (2003-2008)

Druga generacja Avensisa trafiła do salonów w 2003 roku. Samochód był całkowicie nową konstrukcją z poprzednikiem łączyła go jedynie nazwa. Auto otrzymało m.in. nową płytę podłogową. Japończycy liczyli, że pod względem bezawaryjności auto dorówna Carinie, przewyższając pierwszą generację Avensisa.

Podobnie jak poprzedniczka, również Avensis II pochodzi z brytyjskiej fabryki Toyoty w Derby. Samochody dostępne były z nadwoziami typu sedan, liftback i kombi. Auta mimo wszystko zaliczane są do czołówki pojazdów, które sprawiają swoim użytkownikom najmniej problemów, chociaż do niezawodności legendarnej Cariny nie udało się nawiązać. Zdecydowanie lepiej pod tym względem wypadają samochody poliftingowe (lifting przeprowadzono w 2006 roku).

Samochody z początkowego okresu produkcji miały problemy ze wspomaganiem kierownicy. Z powodu usterki tego podzespołu wzywano do serwisów prawie 8 tysięcy właścicieli Avensisów. W autach dochodziło do poluzowania się połączenia pomiędzy kolumną kierowniczą a przekładnią kierowniczą. Powodem wady była niewystarczająca wytrzymałość tego połączenia, co w skrajnym przypadku mogło doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem.

W samochodach z początku produkcji zawodziły również jednostki wysokoprężne. Dość szybko zużywały się turbosprężarki i dwumasowe koła zamachowe, dochodziło również do awarii wtryskiwaczy.

Samochody „wzywano” też do serwisów Toyoty z powodu parowania reflektorów. Te ostatnie, podobnie jak w poprzedniku potrafią przysporzyć właścicielom nieco kłopotu. Bardzo często wymieniać trzeba żarówki.

Póki samochody były na gwarancji, wszystkie usterki usuwano bezkosztowo. Dlatego przed zakupem warto więc dokładnie zweryfikować historię interesującego nas egzemplarza. Jeśli samochód nie był regularnie serwisowany będzie się to wiązało ze sporymi wydatkami. Książka serwisowa jest więc podstawą!

Niezbyt dobre opinie zbiera również układ hamulcowy, tarcze i klocki wymieniać trzeba dość często. Niektóre egzemplarze miewają również problemy z trwałością sprzęgła, chociaż dotyczy to głównie samochodów flotowych, wykorzystywanych przez wielu kierowców. Tylne zawieszenie w samochodach kombi ulegało przyspieszonemu zużyciu.

Toyota nie zignorowała doniesień o usterkach trapiących Avensisa. Dzięki temu samochody poliftingowe mogą pochwalić się znacznie lepszym poziomem bezawaryjności.

Z oferty wycofano sprawiającego problemy (nadmierne zużycie oleju) dwulitrowego diesla zastępując go nową jednostką o nieznacznie większej mocy (126 KM). Zmodyfikowano tylne zawieszenie, co pozytywnie odbiło się na jego trwałości.

Przy okazji liftingu ofertę jednostek wysokoprężnych poszerzono o silnik 2.2, który dostępny był w dwóch wersjach mocy — 150 i 177 KM. Na rynku polskim ten drugi standardowo wyposażany był w filtr cząstek stałych. Słabsza wersja w Polsce była go pozbawiona, inaczej było w Europie Zachodniej.

Na szczęście filtr cząstek w Avensis nie sprawia większych kłopotów. W samochodzie zastosowano dodatkowy wtryskiwacz paliw, który w celu wypalenia sadzy wtryskuje paliwo bezpośrednio do układu wydechowego. To oznacza, że nawet w samochodach eksploatowanych w mieście nie dochodzi do rozrzedzenia oleju. Zdarzają się za to, chociaż rzadko, usterki wtryskiwacza.

Dobra wiadomość jest taka, że silnik 2.2 posiada łańcuch rozrządu, co obniża koszty po zakupie. Po stronie minusów wymienić trzeba przypadki wypalenia uszczelki pod głowicą (zdarzają się w samochodach ostro eksploatowanych) i stosunkowo wysokie — jak na jednostkę wysokoprężną — zużycie paliwa.

Uwaga — wysokoprężne silniki serii AD (2,0 i 2,2 z szesnastozaworową głowicą) cierpią na przykrą przypadłość. Mają one tendencję do utleniania się aluminium na styku z uszczelką głowicy, do czego dochodzi najczęściej po około 150-200 tys. km. Usterka jest o tyle poważna, że by się jej pozbyć, nie wystarczy sama wymiana uszczelki i splanowanie powierzchni głowicy. Ponieważ z aluminium wykonano również blok – niezbędna jest także operacja „splanowania” tego ostatniego. Pproblem dotyczy nie tylko wysokich kosztów – by splanować blok należy wymontować z samochodu silnik. Tego typu naprawę przeprowadzić można tylko raz! Kolejna operacja zebrania z głowicy i bloku utlenionego aluminium sprawi, iż głowica obniży się do tego stopnia, że próba uruchomienia silnika skończy się uderzeniem tłoków w zawory! W praktyce oznacza to, że powtórna naprawa jest niewykonalna lub też „nieuzasadniona ekonomicznie”. Powinna ona bowiem obejmować wymianę bloku, czyli – de facto – montaż nowego silnika.

Mniej awaryjne są silniki benzynowe. Lepiej unikać jednak skrajnych propozycji — najsłabszej jednostki 1.6 o mocy 110 KM, która po prostu jest za słaba i przez też dużo pali oraz silnika 2.4, który jest paliwożerny. Najlepszy wybór to silniki 1.8 i 2.0.

Na rynku wtórnym dostępne są zarówno samochody z polskich salonów, jak i importowane. Lepszym wyborem będą te pierwsze, z historią udokumentowaną książką serwisową, tym bardziej, że wyposażenie było bogate praktycznie we wszystkich wersjach (każde auto posiadało przynajmniej elektrycznie sterowane szyby i lusterka, poduszki powietrzne, ESP i automatyczną klimatyzację). Uwaga na samochody poflotowe — o ile ich historia jest udokumentowana, można rozważyć taki zakup, natomiast brak książki serwisowej niemal na pewno będzie oznaczał cofany licznik.

Toyota Avensis II dostępna była w salonach Toyoty do 2008 roku.

Toyota Avensis II (2003 — 2008) Hatchback — Dane techniczne

Moc [KM]
Pojemność [cm 3 ]
Zużycie paliwa [l/100km]
Przyspieszenie 0–100km/h [s]
Długość [mm]
Szerokość [mm]
Min. pojemność bagażnika [l]

Znajdujesz się w dziale Toyota Avensis II (2003 — 2008) dane techniczne, w którym możesz sprawdzić kluczowe parametry dla wskazanej generacji. Poznaj szczegółowe wymiary, pojemność, osiągi, zużycie paliwa i wiele innych wskaźników dla generacji Toyota Avensis II (2003 — 2008).

 • Opinie
  • Toyota Prius opinie
  • Toyota 4-Runner opinie
  • Toyota Hilux opinie
  • Toyota Corolla Verso opinie
  • Toyota Verso opinie
 • Dane techniczne
  • Toyota GT 86 dane techniczne
  • Toyota Urban Cruiser dane techniczne
  • Toyota RAV 4 dane techniczne
  • Toyota 4-Runner dane techniczne
  • Toyota MR2 dane techniczne
 • Cenniki
  • Toyota Tundra cena
  • Toyota Corolla Verso cena
  • Toyota Verso cena
  • Toyota Yaris Verso cena
  • Toyota Prius cena
 • Zdjęcia
  • Toyota Camry zdjęcia
  • Toyota IQ zdjęcia
  • Toyota Mirai zdjęcia
  • Toyota Auris zdjęcia
  • Toyota Highlander zdjęcia
 • Testy
  • Toyota GT 86 testy
  • Toyota Corolla testy
  • Toyota Carina testy
  • Toyota Venza testy
  • Toyota ProAce testy
 • Encyklopedia
  • Toyota Land Cruiser
  • Toyota Previa
  • Toyota Celica
  • Toyota Tacoma
  • Toyota Century
  • Toyota Hilux
  • Toyota Avensis
  • Toyota Yaris Verso
  • Toyota Hiace
  • Toyota Sienna
  • Toyota Matrix
  • Toyota Venza
  • Toyota Solara
  • Toyota Urban Cruiser
  • Toyota Model F
  • Toyota Corolla
  • Toyota Lite-Ace
  • Toyota C-HR
  • Toyota Highlander
  • Toyota FT-1 Concept 2014

Toyota Avensis Cena

Toyota Avensis III (2008 – )

Średnia cena na podstawie 369 ofert:

65 277 zł

Zakres cen: 35 900 – 104 900 zł

Toyota Avensis II (2003 – 2008)

Średnia cena na podstawie 107 ofert:

Toyota Avensis

Coś pięknego

Toyota Avensis. Zachwyca innowacyjnością i komfortem

Znajdź salon

Jesteśmy niedaleko, przyjdź, a nie będziesz żałować

Toyota Safety Sense

Rewolucja w bezpieczeństwie

Legendarna niezawodność Toyoty

Poznaj wszystkie fakty

Elegancja i styl

Toyota Avensis zarówno w wersji Sedan, jak i Touring Sports charakteryzowała się dynamiczną sylwetką, wyrazistymi światłami w technologii LED czy ciekawymi przetłoczeniami nad progami, co pozwalało jej wyróżniać się na drodze.

Bezpieczeństwo

Standardowym wyposażeniem Toyoty Avensis był rewolucyjny zestaw systemów bezpieczeństwa aktywnego Toyota Safety Sense. Pomagały one w szybszym i bardziej efektywnym podejmowaniu decyzji podczas jazdy, minimalizując ryzyko kolizji.

Innowacyjność

System „Inteligentny kluczyk”, system multimedialny Toyota Touch ® 2 z ekranem dotykowym 8», kamerą cofania i możliwością opcjonalnej nawigacji czy kolorowy wyświetlacz TFT 4,2» między zegarami – wszystko to było zaprojektowane z myślą o Twojej wygodzie.

Corolla Sedan

Jeśli poszukujesz stylowego i ekonomicznego auta, zwróć uwagę na Toyotę Corollę Sedan. Niezrównane osiągi dzięki napędowi hybrydowemu. Wyjątkowa wygoda i spokój prowadzenia za sprawą najnowszych technologii i bogatego wyposażenia. Wszystko to podnosi prestiż tego auta na wyższy poziom.

Corolla TS Kombi

Przestronność, funkcjonalność i dynamika to słowa, które najlepiej opisują nową Toyotę Corollę TS Kombi. Aż dwa napędy hybrydowe do wyboru, pojemny bagażnik, bogate wyposażenie i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie dają niespotykaną radość z jazdy.

Sprawdź nową Toyotę RAV4 – stylowego, funkcjonalnego i nowoczesnego SUV-a, który ponownie wyznacza standardy w swoim segmencie. Poznaj bogactwo technologii, oszałamiającą stylistykę i przestronność, a także nową wersję napędu hybrydowego łączącą dynamikę jazdy z ekonomią spalania.

Przyjrzyj się prestiżowemu modelowi Camry, który zaspokoi pragnienia nawet najbardziej wymagających kierowców. Połączenie elegancji sedana z zadziornością ponadczasowej sylwetki coupé, wykwintność wnętrza czy zdecydowany charakter nowego napędu hybrydowego zauroczą każdego.

Samochody osobowe, używane auta sprzedam — OLX.pl — toyota avensis t27

Wyróżnione ogłoszenia Zobacz wszystkie

Toyota Avensis t27

Samochody osobowe » Toyota

29 000 zł

Toyota avensis T27 lift

Samochody osobowe » Toyota

46 600 zł

Toyota Avensis T27 D4D Automat Zarejestrowana

Samochody osobowe » Toyota

21 500 zł

toyota avensis t27lift

Samochody osobowe » Toyota

45 500 zł

Toyota Avensis T27 2.0 D4D

Samochody osobowe » Toyota

33 500 zł

Pozostałe ogłoszenia

Znaleziono 67 ogłoszeń

Znaleziono 67 ogłoszeń

Twoje ogłoszenie na górze listy? Wyróżnij!

Toyota Avensis Toyota avensis kombi t27 2,0 diesel, 2011 r.

Samochody osobowe » Toyota

29 900 zł

Toyota Avensis Bardzo ładna Toyota Avensis T27

Samochody osobowe » Toyota

28 800 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis T27 SOL plus + NAVI, kamera, ksenon, skóra

Samochody osobowe » Toyota

21 900 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis T27 salon Polska

Samochody osobowe » Toyota

30 900 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis T27 kombi/ 11.2010r./ polski salon

Samochody osobowe » Toyota

31 990 zł

Toyota Avensis Avensis T27 Krajowy z Salonu, Serwisowany , Bezwypadkowy , Premium

Samochody osobowe » Toyota

34 900 zł

Toyota avensis T27 lift

Samochody osobowe » Toyota

46 600 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis 1,8 2012 combi T27 OPOLSKIE lub WROCŁAW

Samochody osobowe » Toyota

34 900 zł

Wrocław, Krzyki wczoraj 09:15

Toyota Avensis T27

Samochody osobowe » Toyota

25 500 zł

Toyota Avensis T27 lift Salon Polska bezwypadkowa

Samochody osobowe » Toyota

47 000 zł

toyota avensis t27lift

Samochody osobowe » Toyota

45 500 zł

Toyota Avensis T27 2.0 D4D

Samochody osobowe » Toyota

33 500 zł

Toyota Avensis T27

Samochody osobowe » Toyota

40 999 zł

Toyota Avensis kombi T27

Samochody osobowe » Toyota

25 900 zł

Toyota Avensis T27 D4D Automat Zarejestrowana

Samochody osobowe » Toyota

21 500 zł

Toyota Avensis T27

Samochody osobowe » Toyota

22 900 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis III T27 2010r 126 KM NAVI KAMERA Klimatronic Tempomat

Samochody osobowe » Toyota

27 300 zł

Toyota Avensis TOYOTA AVENSIS kombi (_T27_) 2.0 (ZRT272_) 152 KM

Samochody osobowe » Toyota

47 500 zł

Toyota Avensis TOYOTA AVENSIS kombi (_T27_) 2.0 (ZRT272_) 152 KM

Samochody osobowe » Toyota

47 500 zł

Toyota Avensis Toyota AVENSIS T27 Combi

Samochody osobowe » Toyota

26 500 zł

Toyota Avensis t27 2.0 d4d Salon PL Polska Sedan

Samochody osobowe » Toyota

22 000 zł

Toyota Avensis Avensis T27 2014r

Samochody osobowe » Toyota

23 000 zł

Toyota Avensis 2.0 D4D T27

Samochody osobowe » Toyota

29 000 zł

Toyota Avensis T 27 FL*1,8(B+gaz)*Salon Polska*Jeden Właściciel*131 TYŚ.KM Przebiegu

Samochody osobowe » Toyota

49 899 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis III T27 Kombi POLSKI SALON

Samochody osobowe » Toyota

41 000 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis T27. 1.8 Benzyna, Kombi

Samochody osobowe » Toyota

41 900 zł

Toyota Avensis T27 2009

Samochody osobowe » Toyota

27 500 zł

Toyota Avensis t27 1.8 VVT I 147KM LPG

Samochody osobowe » Toyota

37 999 zł

Białystok, Mickiewicza 8 mar

Toyota Avensis Toyota Avensis T27

Samochody osobowe » Toyota

22 900 zł

Toyota Avensis T27

Samochody osobowe » Toyota

28 000 zł

Toyota Avensis Avensis T27 2.0 FL, Obsługa Aso + kpl opon zimowych

Samochody osobowe » Toyota

34 200 zł

Avensis t27 navi po serwisie

Samochody osobowe » Toyota

22 000 zł

Toyota Avensis t27

Samochody osobowe » Toyota

29 000 zł

Toyota Avensis T27 1.8 147KM KOMBI 2009 * Bogata Wersja * SERWISOWANY * OPŁACONY

Samochody osobowe » Toyota

30 900 zł

Toyota Avensis T27 Diesel

Samochody osobowe » Toyota

19 900 zł

Toyota Avensis TOYOTA Awensis T27 LIFT 2.0 d4d 124KM Polski salon jeden właściciel

Samochody osobowe » Toyota

47 000 zł

Toyota Avensis T27 kombi 2.0 Diesel — 100% bezwypadkowy, super stan

Samochody osobowe » Toyota

30 000 zł

Toyota Avensis T27 2.0 D4D 157 KM

Samochody osobowe » Toyota

27 500 zł

Toyota Avensis T27 D4D 1Właściciel od nowości

Samochody osobowe » Toyota

19 900 zł

Podobne wyszukiwania:

 • toyota avensis t27 w kategorii Części samochodowe
 • toyota avensis t27 w kategorii Opony i Felgi
 • Ostatnio przeglądane
 • Obserwowane ogłoszenia ( 0 )
 • Obserwowane wyszukiwania ( 0 )

To ogłoszenie nie jest już dostępne

Wybierz coś dla siebie z podobnych, które znaleźliśmy.

 • Kategorie główne
 • Kategorie podobne do «Motoryzacja»
 • Kategorie podobne do «Samochody osobowe»

Kategorie główne :

Kategorie podobne do «Motoryzacja» :

Kategorie podobne do «Samochody osobowe» :

 • Mazowieckie (12)
 • Pomorskie (5)
 • Podkarpackie (3)
 • Dolnośląskie (9)
 • Śląskie (4)
 • Opolskie (2)
 • Wielkopolskie (8)
 • Podlaskie (4)
 • Kujawsko-pomorskie (2)
 • Lubelskie (7)
 • Świętokrzyskie (3)
 • Małopolskie (5)
 • Warmińsko-mazurskie (3)

Samochody osobowe używane. Samochód na Twoją kieszeń — duży wybór marek i modeli. «Samochód sprzedam» — zobacz nasze ogłoszenia.

Darmowa aplikacja na Twój telefon

Wyszukiwanie zostało dodane do obserwowanych

Ogłoszenie dodane do obserwowanych

Zaloguj się do OLX.pl aby zapamiętać je na «stałe»

Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem.
Dowiedz się więcej.

Możesz zarządzać swoimi preferencjami reklamowymi dotyczącymi partnerów zarządzanych przez OLX, klikając tutaj

Chcesz otrzymywać takie oferty na email?

Ustaw hasło

Dlaczego warto założyć konto na OLX?

 • łatwe zarządzanie ogłoszeniami
 • dostęp do wszystkich odpowiedzi
 • łatwe zmiany ustawień konta

Kontynuuj z FacebookUstaw hasło

Samochody osobowe, używane auta sprzedam — OLX.pl — toyota avensis t25

Wyróżnione ogłoszenia Zobacz wszystkie

Toyota Avensis T25 rodzinne auto w bogatej wersji

Samochody osobowe » Toyota

12 900 zł

Rawicz, Stare Miasto wczoraj 22:44

Toyota Avensis Toyota Avensis T25 2003

Samochody osobowe » Toyota

8 800 zł

Toyota Avensis T25 2.0 D4D 2004r

Samochody osobowe » Toyota

6 000 zł

Toyota Avensis T25 2,0D 2005 r

Samochody osobowe » Toyota

9 000 zł

Toyota Avensis T25 Kombi

Samochody osobowe » Toyota

15 000 zł

Pozostałe ogłoszenia

Znaleziono 125 ogłoszeń

Znaleziono 125 ogłoszeń

Twoje ogłoszenie na górze listy? Wyróżnij!

Toyota Avensis T25 D4D 2.0 126KM

Samochody osobowe » Toyota

16 400 zł

Toyota Avensis T25 rodzinne auto w bogatej wersji

Samochody osobowe » Toyota

12 900 zł

Rawicz, Stare Miasto wczoraj 22:44

Toyota Avensis 1.8 SOL po lifcie 2006 T25

Samochody osobowe » Toyota

16 500 zł

Toyota Avensis T25 1.8

Samochody osobowe » Toyota

4 900 zł

Toyota Avensis II 2004 Disel silnmik 2,0 T25

Samochody osobowe » Toyota

9 900 zł

Toyota Avensis T25 Kombi

Samochody osobowe » Toyota

15 000 zł

Toyota Avensis TOYOTA AVENSIS T25 2.0 D4D 2005 r. Zadbana, Polecam .

Samochody osobowe » Toyota

12 500 zł

Biała Podlaska wczoraj 16:13

Toyota Avensis Toyota Avensis T25 1.8 VVT i SOL 2005r. Liftback Łódź

Samochody osobowe » Toyota

13 500 zł

TOYOTA AVENSIS sedan (T25) 2.0 D-4D 126 KM

Samochody osobowe » Toyota

18 000 zł

Szczecin, Bukowo wczoraj 15:26

Toyota Avensis Toyota Avensis T25 2.0 d4d 116 km. Złoty.Po wymianie rozrządu.

Samochody osobowe » Toyota

8 900 zł

Toyota Avensis t25 2.0 D4D 116KM Diesel 2003r Przegląd na rok

Samochody osobowe » Toyota

8 700 zł

Toyota Avensis T25 2.0 D4D 2004r

Samochody osobowe » Toyota

6 000 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis t25 Kombi 100% bezwyp. bogate wyposażenie

Samochody osobowe » Toyota

16 700 zł

Toyota Avensis T25 1.8 Ben, 2007 lift Polski salon.

Samochody osobowe » Toyota

15 900 zł

Grodzisk Mazowiecki 10 mar

Toyota Avensis T25 2.0 D4D 2005

Samochody osobowe » Toyota

2 900 zł

Toyota Avensis II T25 Salon PL Pierwszy właściciel

Samochody osobowe » Toyota

11 200 zł

Toyota Avensis Sol Plus T25

Samochody osobowe » Toyota

14 500 zł

Toyota Avensis Sprzedam Toyota Avensis T25

Samochody osobowe » Toyota

13 500 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis II T25

Samochody osobowe » Toyota

9 900 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis 2.0 D4D 126KM T25 Lift Kombi Salon Polska prywatnie!!

Samochody osobowe » Toyota

16 000 zł

Toyota Avensis Avensis T25 / Bezwypadkowy/ Kompletny/ ASO/Webasto

Samochody osobowe » Toyota

20 800 zł

Toyota Avensis Sprzedam T25 1,6 LPG

Samochody osobowe » Toyota

7 500 zł

Toyota Avensis T25 2.0 D 4D 116 KM KOMBI

Samochody osobowe » Toyota

12 000 zł

Toyota Avensis T25 2004r.

Samochody osobowe » Toyota

12 500 zł

Toyota Avensis Toyota avensis t25 2.2 d cat, dwa komplety kół super stan

Samochody osobowe » Toyota

14 200 zł

Toyota Avensis Toyota Avenisis T25 combi 2.0 D4D 1CD FTV

Samochody osobowe » Toyota

5 900 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis T25 2008 r

Samochody osobowe » Toyota

19 300 zł

Toyota Avensis Sprzedam Toyotę Avensis T25

Samochody osobowe » Toyota

11 500 zł

TOYOTA AVENSIS II KOMBI T25 2.0 D4D po liftingu

Samochody osobowe » Toyota

28 500 zł

Toyota Avenis T25 Lift 2.0 D4D

Samochody osobowe » Toyota

13 700 zł

TOYOTA AVENSIS kombi (T25) 2.0 D-4D (ADT250) 126 KM

Samochody osobowe » Toyota

20 900 zł

Toyota Avensis T25 1.8 benzyna + gaz

Samochody osobowe » Toyota

15 400 zł

Toyota Avensis T25, bogate wyposażenie, GPS, webasto, tempomat

Samochody osobowe » Toyota

13 500 zł

Toyota Avensis t25 2.2 D CAT FULL opcja.

Samochody osobowe » Toyota

18 500 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis T25 2003

Samochody osobowe » Toyota

8 800 zł

Toyota Avensis T25 2.0 D liftback

Samochody osobowe » Toyota

6 500 zł

Toyota Avensis T-25 1,8 benzyna

Samochody osobowe » Toyota

6 000 zł

Toyota Avensis Toyota Avensis kombi T25 SOOL 1,8 vvt i 129KM

Samochody osobowe » Toyota

10 300 zł

Toyota Avensis Toyota Avensisis T25, czarna , xenon, 2.0 d4d 116 km

Samochody osobowe » Toyota

10 000 zł

Podobne wyszukiwania:

 • toyota avensis t25 w kategorii Części samochodowe
 • toyota avensis t25 w kategorii Opony i Felgi
 • Ostatnio przeglądane
 • Obserwowane ogłoszenia ( 0 )
 • Obserwowane wyszukiwania ( 0 )

To ogłoszenie nie jest już dostępne

Wybierz coś dla siebie z podobnych, które znaleźliśmy.

 • Kategorie główne
 • Kategorie podobne do «Motoryzacja»
 • Kategorie podobne do «Samochody osobowe»

Kategorie główne :

Kategorie podobne do «Motoryzacja» :

Kategorie podobne do «Samochody osobowe» :

 • Mazowieckie (30)
 • Lubelskie (8)
 • Pomorskie (6)
 • Podkarpackie (1)
 • Łódzkie (11)
 • Zachodniopomorskie (8)
 • Małopolskie (4)
 • Warmińsko-mazurskie (10)
 • Świętokrzyskie (8)
 • Lubuskie (3)
 • Kujawsko-pomorskie (10)
 • Wielkopolskie (7)
 • Opolskie (2)
 • Śląskie (8)
 • Dolnośląskie (7)
 • Podlaskie (2)

Samochody osobowe używane. Samochód na Twoją kieszeń — duży wybór marek i modeli. «Samochód sprzedam» — zobacz nasze ogłoszenia.

Darmowa aplikacja na Twój telefon

Wyszukiwanie zostało dodane do obserwowanych

Ogłoszenie dodane do obserwowanych

Zaloguj się do OLX.pl aby zapamiętać je na «stałe»

Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem.
Dowiedz się więcej.

Możesz zarządzać swoimi preferencjami reklamowymi dotyczącymi partnerów zarządzanych przez OLX, klikając tutaj

Chcesz otrzymywać takie oferty na email?

Ustaw hasło

Dlaczego warto założyć konto na OLX?

 • łatwe zarządzanie ogłoszeniami
 • dostęp do wszystkich odpowiedzi
 • łatwe zmiany ustawień konta

Kontynuuj z FacebookUstaw hasło

Używana Toyota Avensis III (2008-2018) – OPINIE

Ostatnia do tej pory generacja Toyoty klasy średniej zapewnia spokojną i przewidywalną eksploatację, ale trudno od niej oczekiwać sportowych osiągów i wykończenia na miarę aut premium. Oto opinie właścicieli używanych Avensisów III.

Krótko mówiąc: Avensis III jest wielkim, ale niespecjalnie przestronnym autem z uwagi na nieduży, liczący 270 cm rozstaw osi. Słuszne rozmiary (470-477 cm) utrudniają codzienne manewrowanie nim w mieście, a osoby kupujące Toyoty w salonach nie zawsze konfigurowali je z czujnikami parkowania. Avensisa III produkowano aż 10 lat, w międzyczasie przeprowadzając dwa liftingi obejmujące nie tylko zmianę stylistyki przodu, ale i wnętrza oraz gamy silnikowej. Japoński producent nie ustrzegł się w tym modelu wpadek, lecz nie mają one znaczącego wpływu na codzienne obcowanie z tym samochodem. W porównaniu z owianym złą sławą poprzednikiem (uznawanym za najgorszą Toyotę ostatnich lat) Avensisa III dopracowano, ale i nie pokuszono się o zamontowanie mocniejszych silników lub poprawę jakości dotychczas słabych plastików we wnętrzu. Wiosną 2018 roku producent ogłosił zakończenie produkcji, a w przyszłym roku miejsce reprezentacyjnego sedana w polskiej ofercie Toyoty zajmie nowa Camry.

Niektóre Avensisy dotyka problem ściągania na prawą stronę. Usterki do tej pory nie udało się jednoznacznie zdiagnozować. O 7 cm dłuższe kombi ma nie tylko większy bagażnik od sedana, ale i oferuje więcej miejsca na głowy podróżujących z tyłu.

Używana Toyota Avensis III – deska rozdzielcza

Podobnie jak na zewnątrz, w środku Avensis jego do bólu poprawny, ale przynajmniej łatwo się w nim odnaleźć, może poza nietypowym umieszczeniem elektrycznego hamulca postojowego po prawej stronie kierownicy. Już na wstępie trzeba przywyknąć do czasami skrzypiących elementów kokpitu: niestety, jakość plastików jest wręcz gorsza niż w poprzednim modelu i niekoniecznie poprawiła się wraz z przeprowadzanymi liftingami. Właścicielom Avensisów wyraźnie brakuje większej ilości schowków. Wszystkie auta mają 6 poduszek powietrznych i klimatyzację, najczęściej automatyczną. Warto poszukać aut z kamerą cofania, tempomatem i systemem doświetlania zakrętów AFS, obracającym reflektory o nawet 15 stopni. W topowej odmianie Prestige montowano 6,5-calowy ekran z nawigacją o przeciętnej szybkości działania.

Używana Toyota Avensis III – wnętrze

W obu rzędach siedzeń nie jest ciasno, ale zawsze znajdzie się jakieś „ale”. Przednie fotele mają zdecydowanie zbyt krótkie siedzisko i w ogóle nie oferowano opcji wysuwania jego górnej części. Z tyłu z kolei brakuje miejsca na szerokość, która jest aż o 8 cm mniejsza niż u konkurencyjnej Mazdy 6. Toyota jednak nadrobiła ten błąd, całkowicie eliminując tunel środkowy na wysokości środkowego miejsca z tyłu, tym samym zapewniając piątemu pasażerowi sporo miejsca na nogi. W kwestii bagażnika więcej punktów zbiera kombi: jest pojemny (545 l), ustawny i z szynami umożliwiającymi montaż poprzeczek trzymających bagaż. Użytkowanie przestrzeni bagażowej sedana ograniczają wielkie, wnikające do środka zawiasy i wydatne nadkola.

Mało miejsca na szerokość, a w sedanie dodatkowo mniej na głowę. Duży plus za brak tunelu środkowego. Bardzo funkcjonalny bagażnik Avensisa kombi można powiększyć do 1610 l, uzyskując płaską przestrzeń. Pod podłogą, w miejscu ulokowania koła zapasowego, zmieści się 70-litrowa butla gazowa.

Używana Toyota Avensis III – silniki

Wszystkie jednostki napędowe Avensisa mają 4 cylindry i łańcuchowy rozrząd. Benzynowe silniki wyposażono w pośredni wtrysk paliwa i hydrauliczną kompensację luzu zaworowego, co otwiera furtkę dla osób zainteresowanych montażem instalacji gazowej. Ma ona sens, bo silniki do oszczędnych nie należą. Do dynamicznych – niestety też, bo brak w nich turbodoładowania. Mowa tu o konstrukcjach Toyoty z niezawodnym systemem zmiennego wzniosu zaworów Valvematic: 1.6, 1.8 i 2.0 o mocach odpowiednio 132, 147 i 152 KM. W trasie wyraźnie brakuje im momentu obrotowego (nie przekracza 200 Nm), dlatego w trasie pewniejsze wyprzedzanie zapewnia już najsłabszy diesel 2.0 D-4D. Początkowo miał 126 KM, a w 2010 roku w wyniku przeprowadzonej modernizacji jego moc spadła o 2 KM i dodano filtr DPF. W latach 2008-2015 Toyota oferowała go równolegle z silnikami 2.2 D-CAT, które trudno polecić z uwagi na niezbyt oszczędny charakter. Przy okazji ostatniego liftingu wycofano je na rzecz nowych diesli od BMW: 1.6 i 2.0 z rodziny N47. Mają już poprawiony łańcuchowy rozrząd, jednak wystarczające osiągi zapewni tylko mocniejszy z nich.

Benzynowe silniki Toyoty niezbyt dynamiczny charakter rekompensują niemal całkowitą bezawaryjnością.

Używana Toyota Avensis III – opinie użytkowników

Zalety

„Świetne silniki benzynowe – ciche, na autostradzie oszczędne (6. bieg), a gdy się trzyma na obrotach – także wystarczająco dynamiczne.”

„Montaż instalacji gazowej nie wpływa negatywnie na trwałość, osiągi i spalanie silników Valvematic.”

„Mam 190 cm wzrostu i z przodu szybko znalazłem dogodne dla siebie ustawienie fotela. Na plus spora odległość kanapy od foteli – dzieci nie kopią w oparcia.”

„Diesla nie słychać nawet przy prędkościach przekraczających 140 km/h – do uszu dociera jedynie odgłos powietrza opływającego karoserię.”

Wady

„Lakier jest zbyt miękki. Na masce mam już kilka odprysków od kamieni.”

„Avensis nie nadaje się do szybkiego pokonywania zakrętów – układ kierowniczy średnio precyzyjny.”

„Mam bogato wyposażony egzemplarz, a nawet w nim zabrakło nawiewów na tylny rząd siedzeń. Porażka i wstyd dla Toyoty.”

„W 2.0 D-4D na zimnym silniku drążek zmiany biegów wpada w nieprzyjemne wibracje.”

„Bagażnik w sedanie – niedopracowany: z zawiasami, bez haczyków i z widoczną gołą blachą.”

Toyota Avensis III T27

Po sześciu latach produkcji japoński wytwórca zmienił w 2009 roku model Avensis II na nowszy samochód produkowany do dziś. Avensis trzeciej generacji został oficjalnie po raz pierwszy zaprezentowany na salonie samochodowym w Paryżu w 2008 roku, zaś produkcja i sprzedaż rozpoczęły się w 2009 roku. Toyota klasy średniej wytwarzana jest tak jak poprzedniczka w Wielkiej Brytanii w fabryce w Derbyshire.

Avensis III, w przeciwieństwie do poprzedniczek, wygląda bardzo nowocześnie. Nadwozie jest masywne i poprzecinane ostrymi krawędziami. Znakiem rozpoznawczym tego wozu są wielkie i zachodzące daleko na boki przednie reflektory główne. Tylne światła zespolone również do małych nie należą. Avensis ponownie nieco urósł w każdą stronę, jednak jest mniejszy, niż można by sądzić, oglądając go od zewnątrz.

W wozie trzeciej serii Toyota zrezygnowała z najmniej popularnej odmiany liftback. Pozostały więc 4-drzwiowy sedan i 5-drzwiowe kombi.

Spore rozmiary karoserii przekładają się na duże wnętrze. Przednie fotele i tylna kanapa są duże i szerokie, dzięki czemu nawet potężne osoby poczują się na nich swobodnie. Twarde siedziska sprawiają, że podróż nawet na dużych dystansach nie jest dla nikogo męcząca. Nie brakuje miejsca na nogi i nad głowami. Tutaj narzekać mogą tylko wysokie osoby, które zajmą środkowe miejsce na tylnej kanapie.

Deska rozdzielcza i konsola środkowa prezentują się dużo bardziej świeżo niż w poprzednich modelach. Wszystkie przełączniki znajdują się na swoich miejscach i łatwo je odnaleźć. Materiały wykorzystane do obudowania deski rozdzielczej, drzwi i siedzeń są dobrej jakości i dokładnie je spasowano. W niektórych modelach z początku produkcji zdarzają się jednak wady materiałowe, co na przykład na fotelach objawia się szybkim zużyciem wykładziny.

Wyposażenie samochodu nawet w wersji podstawowej jest dość bogate i obejmuje pięć poduszek powietrznych (dwie przednie i dwie boczne dla kierowcy i pasażera oraz poduszka kolanowa dla pasażera), ABS z EBD, ESP, manualną klimatyzację i radioodtwarzacz z CD i MP3. W droższych odmianach są: automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, skórzana tapicerka, światła LED do jazdy dziennej, biksenonowe skrętne reflektory, kamera cofania, a w kombi panoramiczny dach.

Bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa i nowoczesna konstrukcja sprawiły, że podczas czołowego testu zderzeniowego przeprowadzonego przez EuroNCAP Toyota Avensis III uzyskała maksymalny wynik pięciu gwiazdek.

Atutem auta jest też spory bagażnik. W sedanie jego pojemność wynosi 510 l, w kombi 543 l, a po złożeniu siedzeń w tej ostatniej wersji nawet 1610 l.

Pod maską Avensisa instalowane są trzy silniki benzynowe i dwa spalające olej napędowy. Wśród jednostek benzynowych najmniejsza ma objętość skokową 1,6 l i osiąga moc 132 KM. Większy, 1,8-litrowy motor ma moc 147 KM, a największy 2-litrowiec — 152 KM mocy maksymalnej. Wszystkie trzy silniki zaopatrzono w system Valvematic.

Najmniejszym i najsłabszym dieslem jest 126-konny 2-litrowiec D4-D. Lepsze osiągi zapewnia 2-litrowy silnik o mocy 150 KM, który występuje zarówno w wersji D4-D, jak i D-CAT. Na szczycie listy znajduje się ten sam motor (2.2 D-CAT), ale w odmianie aż 180-konnej.

W 2011 roku Avensis został poddany drobnej modernizacji nadwozia, ale auta po liftingu w Polsce są dostępne dopiero od tego roku. W naszym kraju najtańszy Avensis kosztuje niespełna 83 000 zł (stan na 26.03.2012 r.).

Rozmiary opon i felg dla TOYOTA AVENSIS 2008

Prezentujemy rozmiary opon, felg, rozstawy śrub i osadzenie dla marki pojazdu TOYOTA model AVENSIS rocznik 2008

TOYOTA AVENSIS 2008 posiada 4 wersje silnikowe:

TOYOTA AVENSIS 2008 2.4

Opony fabryczne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.4

 • 205/55 R16 —
 • 215/50 R17 —

Opony zamienne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.4

 • 205/50 R17
 • 215/45 R17

Felgi fabryczne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.4

 • 6,5 x 16 ET45

Felgi zamienne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.4

 • 7 x 16 ET34
 • 7,5 x 16 ET34
 • 7 x 17 ET34
 • 7,5 x 17 ET34
 • 8 x 17 ET29

Rozstaw śrub (PCD): 5*100.
Średnica wewnętrzna felgi 54,1 mm.
Typ oraz rozmiar nakrętka: 12*1,5.

TOYOTA AVENSIS 2008 2.0 D

Opony fabryczne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.0 D

 • 205/55 R16 —
 • 215/50 R17 —

Opony zamienne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.0 D

 • 205/50 R17
 • 215/45 R17

Felgi fabryczne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.0 D

 • 6,5 x 16 ET45

Felgi zamienne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.0 D

 • 7 x 16 ET40
 • 7,5 x 16 ET40
 • 7 x 17 ET40
 • 7,5 x 17 ET40
 • 8 x 17 ET29

Rozstaw śrub (PCD): 5*100.
Średnica wewnętrzna felgi 54,1 mm.
Typ oraz rozmiar nakrętka: 12*1,5.

TOYOTA AVENSIS 2008 2.0

Opony fabryczne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.0

 • 205/55 R16 —
 • 215/50 R17 —

Opony zamienne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.0

 • 205/50 R17
 • 215/45 R17

Felgi fabryczne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.0

 • 6,5 x 16 ET45

Felgi zamienne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 2.0

 • 7 x 16 ET40
 • 7,5 x 16 ET40
 • 7 x 17 ET40
 • 7,5 x 17 ET40
 • 8 x 17 ET40

Rozstaw śrub (PCD): 5*100.
Średnica wewnętrzna felgi 54,1 mm.
Typ oraz rozmiar nakrętka: 12*1,5.

TOYOTA AVENSIS 2008 1.8i

Opony fabryczne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 1.8i

 • 205/55 R16 —
 • 215/45 R17 —

Opony zamienne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 1.8i

 • 205/50 R17
 • 215/50 R17

Felgi fabryczne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 1.8i

 • 6,5 x 16 ET45

Felgi zamienne pasujące do samochodu TOYOTA AVENSIS 2008 1.8i

 • 7 x 16 ET40
 • 7,5 x 16 ET40
 • 7 x 17 ET40
 • 7,5 x 17 ET40
 • 8 x 17 ET40

Rozstaw śrub (PCD): 5*100.
Średnica wewnętrzna felgi 54,1 mm.
Typ oraz rozmiar nakrętka: 12*1,5.

Имя (обязательно)Email (обязательно)Веб-сайт

Добавить комментарий