1998 honda accord

1998 honda accord

1998 honda accord

Wszystko
o samochodach

Tworzymy ogólnopolskie centrum wiedzy o samochodach. Zebraliśmy już 37670 opinii. Oceń swoje auto Zamknij

Zebraliśmy dla Ciebie opinie o 832 modelach samochodów z 80 marek.

Honda Accord VI (1998 — 2002) – Opinie

Ocena ogólna: 4,90 W oparciu o 21 opinii

Czy kupiłbyś to auto ponownie?

Zużycie paliwa:

Śr. spalanie — cykl miejski 10,4l/100km
Śr. spalanie — cykl mieszany 8,7l/100km
Śr. spalanie — trasa 7,9l/100km

Opinie o samochodzie Honda Accord

Honda Accord VI Coupe 2.0i

Podsumowanie: Posiadam już 3 cią accord w coupe z 6gen . Jest to super auto wygodne tanie w utrzymaniu i na dodatek bogato wyposarzone. Polecam. Auto o wiele lepsze i mniej awaryjne niż golfy itd

Honda Accord VI Sedan 1.8i

Podsumowanie: Ogólnie jest to moje drugie auto,i drugie z silnikiem benzynowym. Polecam jeśli ktoś ceni auta komfortowe z zacięciem autka sportowego ( VTEC ) jak to honda bezawaryjna.

Honda Accord VI Sedan 1.8i

Podsumowanie: Bardzo dobry i niezawodny samochód. Jednak jest pewno ale. trzeba o niego dbać. Regularne przeglądy to podstawa.w samochodach z LPG regulacja zaworów co 10 tyś i przy okazji wymiana oleju.

Honda Accord VI Sedan 1.8i

Podsumowanie: niezawodny samochód, wszystko ładnie chodzi bez wycieków bez problemów nic tylko zalewać i jeździć.

Honda Accord VI Sedan 2.0

Podsumowanie: polecam . w kwocie 10-12 tysiecy PLN nie ma lepszego auta, prawie nic się nie psuje, można na tym aucie polegać, ładnie wygląda mimo 15 lat, ma duże a niemieckie auta nie mają

Honda Accord VI Sedan 2.0

Podsumowanie: Bardzo dobre auto, kolejne też bedzie Accord tylko nowszy.

Honda Accord VI Sedan

Podsumowanie: komfortowy samochód rodzinny, paliwo lpg,

Honda Accord VI Sedan 1.8i

Podsumowanie: polecam kazdemu

Honda Accord VI Sedan 2.0

Podsumowanie: Accord dla osobby, ktora lubi wygode, a zarazem ma sportowy pazurek, ktory lubi od czasu do czasu pokazac. Poleacam z calego serca.

Honda Accord VI Sedan 1.8i

Podsumowanie: Świetny samochód jak na wiek i przebieg spisuje się bardziej niż dobrze,trzeba tylko dbać o podwozie bo angole spartolili robotę,gdy zabezpieczali antykorozyjnie.Ogólny koszt utrzymania nie jest wysoki poprzez dużą ilość zamienników.Następny też będzie ACCORD

Znajdujesz się w dziale Honda Accord VI (1998 — 2002) opinie. Kierowcy szczegółowo opisują doświadczenia, które zdobyli podczas eksploatacji tego samochodu. Poznaj opinie kierowców na temat silnika, zawieszenia, wnętrza, komfortu jazdy, zużycia paliwa i innych parametrów generacji Honda Accord VI (1998 — 2002).

Honda Accord (1998-2004) — opinie Moto.pl

Modernizacja sprzed o�miu lat nie zmieni�a charakteru Accorda, ale ekspansja Hondy na Stary Kontynent zaowocowa�a zbudowaniem samochodu nakierowanego na gust europejski. Projekt auta powsta� w Europie, a produkcj� podj�y brytyjskie zak�ady Hondy w Swindon. Ciekawostk� by�o skr�cenie pojazdu w stosunku do poprzednika a� o 9 cm — w procesie modernizacji auta przewa�nie nieco si� wyd�u�aj�. Tymczasem Accord ur�s� tylko w g�r� i wszerz. Nadwozie nie straci�o na urodzie, a wn�trze zyska�o na przestronno�ci. Pojawi�o si� wiele nowoczesnych rozwi�za�, kt�re zapewni�y dobr� dynamik�, niskie zu�ycie paliwa i znakomite w�asno�ci jezdne. Mimo zastosowania zaawansowanej techniki Accord sz�stej generacji uchodzi za pojazd trwa�y i niek�opotliwy. Ceniony jest g��wnie za �wietne podwozie, mocne silniki, wygodne i ergonomiczne wn�trze, dobre wyko�czenie oraz nisk� awaryjno�� i dobre zabezpieczenie przed korozj�. Najwi�ksza wada tego modelu to wysokie ceny na rynku wt�rnym, co jest jednocze�nie potwierdzeniem dobrej opinii u�ytkownik�w. Nie warto oszcz�dza� na przegl�dach Accorda — naprawa wywo�ana zaniedbaniem mo�e drogo kosztowa�.

W raportach awaryjno�ci Honda Accord sz�stej generacji nie mie�ci si� w naj�ci�lejszej czo��wce, ale plasuje si� do�� wysoko. Najnowsze zestawienie Niemieckiego Urz�du Dozoru Technicznego (TUV) w kategorii aut w wieku od 4 do 5 lat da�o temu modelowi 14. lokat�, a w kategorii od 6 do 7 lat 31. miejsce. Zestawienie Niemieckiego Automobilklubu DEKRA stawia Accorda na 25. pozycji w kategorii wiekowej 4-5 lat, i na 15. w kategorii 6-7 lat. Akcje nawrotowe w przypadku tego modelu by�y nieliczne i dotyczy�y element�w, kt�re nie mia�y wi�kszego wp�ywu na bezpiecze�stwo. Pierwsza, kt�ra obj�a czterodrzwiowe sedany produkowane od 19.07.1998 r. do 19.07.1999 r. i pi�ciodrzwiowe hatchbacki produkowane od 2.07.1999 r. do 19.07.1999 r., mia�a za zadanie wyeliminowanie wadliwych przepustnic. W razie potrzeby wymieniano kompletn� obudow� przepustnicy. Druga akcja, we wrze�niu 2000 r., obj�a prawie 1,5 mln Accord�w i dotyczy�a wad uk�adu smarowania.

1998 premiera modelu w wersji czterodrzwiowej (sedan) i pi�ciodrzwiowej (hatchback). Silniki: 1.6 16V (116 KM); 1.8 16V (136 KM); 2.0 16V (147 KM); 2.2 16V (212 KM — wersja sportowa Type R); 2.0 TD (105 KM)
2001 facelifting. Drobne zmiany stylizacyjne (nowa os�ona ch�odnicy, nowe zderzaki, bia�e elementy w tylnych �wiat�ach). Silnik 2.3 16V (154 KM)
2004 zako�czenie produkcji. Premiera Accorda VII generacji

Znaki identyfikacyjne Hondy Accord widoczne s� po podniesieniu pokrywy silnika. Tabliczka znamionowa znajduje si� na prawym nadkolu, w komorze jednostki nap�dowej. Numer identyfikacyjny VIN wybito na przegrodzie czo�owej od strony komory silnikowej. Wyt�oczono go r�wnie� na desce rozdzielczej, po prawej stronie, przy szybie przedniej.

Znaki 1-3 �wiatowy kod producenta (SHH — Honda Wielka Brytania)
Znaki 4-6 Kod modelu
Znaki 7-8 Kod nadwozia, skrzyni biegów i silnika
Znak 9 Wolny znak (wype�niony symbolem 0)
Znak 10 Rok produkcji
Znak 11 Zak�ad produkcyjny (U — Swindon, Wielka Brytania)
Znak 12 Powtórzenie symbolu roku produkcji
Znaki 13-17 Kolejny numer nadwozia

Jerzy Mali�ski, Koalicja na rzecz Autogazu

Do egzemplarzy Hondy Accord, produkowanych przed 2001 r., mo�na generalnie montowa� instalacj� gazow� LPG drugiej generacji. Dotyczy to wersji bez systemu diagnostycznego OBD. Zdarza si� jednak, �e starsze roczniki Accorda importowane z niekt�rych rynk�w (m.in. USA, Szwajcaria) maj� ju� system OBD. W�wczas trzeba zastosowa� wtrysk gazu, podobnie jak w egzemplarzach produkowanych od 2001 r. W tym modelu nie ma przeciwwskaza� w zakresie stosowania zasilania autogazem. Nie spotykamy si� z uszkodzeniami silnika Accorda nawet po du�ych przebiegach. Wa�na jest jednak bardzo precyzyjna regulacja instalacji wtryskowej LPG ze wzgl�du na zmienne fazy rozrz�du w silnikach z systemem VTEC. Przy z�ej regulacji wtrysku LPG mog� pojawi� si� szarpni�cia w zakresie 4500 obr/min (moment zmiany faz rozrz�du), a przy du�ym obci��eniu silnika nawet znaczny i gwa�towny spadek mocy. Instalacje gazowe drugiej generacji to wydatek rz�du 1000-2000 z�, a za wtrysk LPG trzeba zap�aci� od 2900 do 3500 z�.

Accord sz�stej generacji to samoch�d nafaszerowany nowoczesnymi rozwi�zaniami. Wiele z nich robi wra�enie jeszcze dzisiaj. Zmienne fazy rozrz�du w po��czeniu z kolektorem ss�cym o zmiennej d�ugo�ci i zaawansowan� elektronik� steruj�c� wtryskiem paliwa zapewnia�y bardzo dobr� dynamik� przy stosunkowo niskim zu�yciu paliwa. Zawieszenie przednie z podw�jnymi wahaczami i wielowahaczowe zawieszenie tylne zapewnia�y wzorowe w�asno�ci jezdne. Wysok� trwa�o�� silnik�w osi�gni�to poprzez �rutowanie g�adzi cylindr�w, a do eliminowania drga� jednostki nap�dowej anga�owano uk�ad wa�k�w wyr�wnowa�aj�cych (2.3 16V). Z kolei wysoki poziom bezpiecze�stwa biernego (dost�pne czo�owe i boczne poduszki powietrzne) znalaz� potwierdzenie w niezale�nych testach zderzeniowych Euro NCAP. Cztery gwiazdki na pi�� mo�liwych by�y w 1998 r. du�ym wydarzeniem.

www.honda-klub.org.pl — forum u�ytkownik�w samochod�w marki Honda, opis modeli, dane techniczne, fan club, warsztaty, cz�ci zamienne, sport, linki

www.altech.com.pl — strona po�wi�cona starszym generacjom Hondy Accord. S� instrukcje obs�ugi, opisy modeli, poradnik, zdj�cia, zagadnienia tuningowe

www.autocentrum.pl — interesuj�ce forum u�ytkownik�w samochod�w Honda

Ju� na pierwszy rzut oka wida�, �e Accordy to auta cenione na rynku wt�rnym. Najliczniej reprezentowane s� wersje 1.8 16V i 2.0 16V. Wersje 2.3 16V, produkowane od 2001 do 2003 r., to rzadko��. Podobnie jak sportowa wersja Type-R czy diesle z lat 1998-2003. Wiele egzemplarzy Accorda przyjecha�o zza oceanu. Mimo tej samej nazwy r�ni� si� konstrukcj�, stylizacj�, wyposa�eniem i silnikami. Norm� s� w nich na przyk�ad benzynowe silniki 2.4 i 3.0. Zauwa�alny jest skok cenowy mi�dzy egzemplarzami z 2000 i zmodernizowanymi z 2001 r.

Orientacyjne ceny w tys. z�

2002 2001 2000 1999 1998
Accord 1.8 16V 38,0 34,0 29,5 27,0 24,0
Accord 2.0 16V 43,5 39,0 34,0 31,0 27,5

Mog� pojawi� si� problemy z uk�adem zap�onowym, zw�aszcza w starszych egzemplarzach. Zdarzaj� si� r�wnie� k�opoty z klimatyzacj�.

Uk�ad wydechowy. To jedyne miejsce, gdzie w widoczny spos�b daje o sobie zna� korozja. Nie nale�� do rzadko�ci r�wnie� nieszczelno�ci wydechu.

Szybko zu�ywaj� si� klocki hamulcowe, tarcze tak�e nie nale�� do szczeg�lnie �ywotnych element�w. W tylnych zaciskach hamulcowych lubi� zaciera� si� t�oczki.

Najszybciej zu�ywaj� si� sworznie przednich wahaczy i gumowe elementy przedniego stabilizatora. Szybkiemu zu�yciu ulegaj� r�wnie� tylne amortyzatory.

Honda Accord (1998 — 2002)

Data publikacji: 2005-03-29 09:14 Autor: Ryszard Polit

Pierwsza Honda Accord zadebiutowała w 1977 r. Od tego czasu model ten przechodził kolejne modernizacje, utrwalając pozycję marki Honda na europejskim rynku. Dla zwolenników aut usportowionych używany Accord jest idealną propozycją.

Na rynku aut używanych można spotkać Hondy Accord różnych generacji. Atrakcyjną propozycję stanowią egzemplarze wyprodukowane po 1998 r. Produkowane je z różnymi nadwoziami: sedan, liftback, coupe i kombi.

Pojazdy te uchodzą za mało awaryjne i są dobrze wyposażone, w minimum 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby. Klasyczna sylwetka tego pojazdu, pozbawiona stylistycznych ekstrawagancji, może się podobać. Accord byłby /> Dyskomfort mogą odczuwać wysocy pasażerowie tylnej kanapy. Przednie fotele są wygodne, a tablica przyrządów – czytelna.

Celem konstruktorów było stworzenie auta o charakterze sportowym. I to udało się znakomicie. Wielowahaczowe zawieszenie powoduje, że pojazd wyróżnia się świetnymi własnościami jezdnymi i szybkie pokonywanie zakrętów nie stanowi żadnego problemu. Dość twarda charakterystyka zawieszenia obniża jednak komfort jazdy, szczególnie po naszych dziurawych drogach. Typową cechą tego auta jest również wysoki poziom hałasu, wynikający z charakterystyki pracy silników benzynowych. Swoje możliwości demonstrują przy wysokich obrotach, które są przyczyną hałasu. Na niskich i średnich obrotach silnikom brakuje temperamentu, więc w gruncie rzeczy i tak nie ma innego wyjścia – pedał „gazu” trzeba wciskać.

CZYTAJ TAKŻE

Silniki

Podstawowym silnikiem jest 4-cylindrowa, 16-zaworowa jednostka napędowa o pojemności 1,8 l i mocy 136 KM. Zapewnia ona przyzwoitą dynamikę, prędkość 100 km/h pojazd uzyskuje po 10,4 s. Silnik 2-litrowy o mocy 147 KM jest dość głośny, a i ten słabszy do cichych nie należy. Wadą obu silników jest spore zużycie paliwa, szczególnie w mieście. W Europie Zachodniej Accordy były również oferowane z silnikiem wysokoprężnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbosprężarką, o pojemności 2,0 l i mocy 105 KM. To dobra propozycja dla oszczędnych, jednak te jednostki napędowe nie były oficjalnie sprowadzane do Polski. Niekiedy na rynku wtórnym można spotkać Accorda oznaczonego Type-R. To sportowa odmiana tego modelu napędzana benzynowym silnikiem o pojemności 2,2 l i mocy aż 212 KM. Chociaż na taką nie wygląda, to prawdziwa rakieta.

Dobra jakość

Produkowane w Wielkiej Brytanii Hondy Accord nie zdobyły wielkiej popularności w Europie, gdyż nie oferowano prestiżowych 6-cylindrowych silników. Na tamtejszym rynku nie mogły więc skutecznie konkurować chociażby z autami niemieckimi. Również w Polsce Accord nie jest zbyt popularny, ale za to wart swojej ceny. Jest bardzo przyzwoicie zmontowany, a jakość użytych materiałów niemal wzorcowa. Niestety, koszty utrzymania tego auta podnoszą wysokie ceny oryginalnych części zamiennych. Na szczęście, awarie w Accordzie zdarzają się rzadko.

Zalety:

— wysoka jakość wykonania.

Wady:

— duży poziom hałasu podczas przyspieszania,

— niezbyt duży bagażnik.

Orientacyjne ceny części zamiennych w złotych

Shop Used 1998 Honda Accord for Sale

There were no exact matches for your search

Review Score

90% of drivers recommend this car

 • Seats: 5
 • Door Count: 2 — 4
 • Engine: 150-hp, 2.3-liter I-4 (regular gas)
 • Transmission: 5-speed manual w/OD
 • Drivetrain: Front-wheel Drive
 • MPG: 24 — 28
Trim MPG Engine Starting Price
Accord DX 4dr Sedan 25.0 — 31.0 From $15,100
Accord EX 2dr Coupe 24.0 — 31.0 From $20,800
Accord EX 4dr Sedan 25.0 — 32.0 From $20,800
Accord EX V6 2dr Coupe 20.0 — 28.0 From $24,150
Accord EX V6 4dr Sedan 21.0 — 28.0 From $24,150
Accord LX 2dr Coupe 24.0 — 31.0 From $18,290
Accord LX 4dr Sedan 25.0 — 31.0 From $18,290
Accord LX V6 2dr Coupe 20.0 — 28.0 From $21,550
Accord LX V6 4dr Sedan 21.0 — 28.0 From $21,550

Sign up to save your search

We’ll email you when new cars are added or there’s a drop in price.

Search saved!

You can manage your searches in your profile.

That’s too many

You can only compare up to 4 cars at a time.

You’ve reached your limit

Sorry, you’ve saved the maximum amount of favorites for your account. Please unsave some if you wish to save others.

Research the 1998 Honda Accord

Compare the 1998 Honda Accord to other Cars

Similar Cars

1,986 Great Deals out of 49,429 listings starting at $595

2,824 Great Deals out of 40,749 listings starting at $500

993 Great Deals out of 10,911 listings starting at $650

1,443 Great Deals out of 58,213 listings starting at $595

7 Great Deals out of 142 listings starting at $5,700

65 Great Deals out of 3,182 listings starting at $2,200

Honda Accord 1998

Oferta od Osoby prywatnej
Marka Honda
Model Accord
Rok produkcji 1998
Poj. silnika 1 850 cm³
Paliwo LPG
Moc silnika 136 KM
Przebieg 250 000 km
Typ nadwozia Sedan
Kolor Niebieski
Stan techniczny Nieuszkodzony
Skrzynia biegów Manualna
Kraj pochodzenia Polska
Kierownica po lewej

Honda Accord 1998

Mława Dodane o 15:47, 8 stycznia 2020, ID ogłoszenia: 578270097

Latest 1998 Accord Stories

2.4 Million Acura and Honda Cars, SUVs, Minivans: Recall Alert

Vehicles Affected: Approximately 2.4 million model-year 1997-99 and 2001-02 Acura CL coupes; model-year 2001-02 MDX SUVs; model-year 1998-2003 RL sedans; model-year 1999-2001 TL . Read more

The Morning Call and Mcall.com’s view

Baby boomers are getting older. That means the number of older people willbe expanding, along with their waistlines. For this class of youthful wannabes, Honda, along with other . Read more

The Miami Herald’s view

OK, here are the vital stats: A lithe, two-door sports coupe with 200-horsepower, four-wheel disc brakes with anti-lock, 16-inch wheels, bucket seats, a slick shape and a price tag. Read more

AZCentral.com’s view

The Honda Accord is a sedan that many, many people aspire to buy and generally make part of the family, transporting their kids, getting groceries and driving on vacation. For 1998. Read more

The Morning Call and Mcall.com’s view

Longer, lower, wider. Sounds like a pitch for a Detroit family barge 30 years ago. Well, the car is made in America. But it’s a Honda Accord. And, while it has adjusted its . Read more

TheMercuryNews.com’s view

Simply put, the new Honda Accord is a wonderful car. Since it arrived last fall, I’ve done test drives in all the variants — sedans and coupes, four-cylinders and V-6s . Read more

KansasCity.com’s view

The sixth generation Honda Accord would do Houdini proud. The 106.9-inch wheelbase is the same as its predecessor. Overall length and width vary by less than one-half inch, yet . Read more

The Miami Herald’s view

There was a time — the 1980s to be precise — when Honda was considered the shrewdest car manufacturer in the world. Its Accord became the first sedan from a Japanese . Read more

Our view: 1998 Honda Accord

The redesigned Honda Accord sedan is much more of a driver than a looker. Thanks in large part to its homely backside, this popular family four-door has transcended mere . Read more

Like what you see? Find the best deal on a Honda Accord today.

There are for sale near you.

Change Year or Vehicle

Please select a Make

Please select a Model

Please select a Year

All Model Years for the Honda Accord

Cars.com Car Seat Check

Warranty FAQs

What is a Bumper-to-Bumper warranty?

Often called a basic warranty or new-vehicle warranty, a bumper-to-bumper policy covers components like air conditioning, audio systems, vehicle sensors, fuel systems and major electrical components. Most policies exclude regular maintenance like fluid top offs and oil changes, but a few brands have separate free-maintenance provisions, and those that do offer them is slowly rising. Bumper-to-bumper warranties typically expire faster than powertrain warranties.

What is a Powertrain warranty?

Don’t be misled a 10-year or 100,000-mile powertrain warranty doesn’t promise a decade of free repairs for your car. It typically covers just the engine and transmission, along with any other moving parts that lead to the wheels, like the driveshaft and constant velocity joints. Some automakers also bundle seat belts and airbags into their powertrain warranties. With a few exceptions, powertrain warranties don’t cover regular maintenance like engine tuneups and tire rotations.

What is included in Roadside Assistance?

Some automakers include roadside assistance with their bumper-to-bumper or powertrain warranties, while others have separate policies. These programs cover anything from flat-tire changes and locksmith services to jump-starts and towing. Few reimburse incidental costs like motel rooms (if you have to wait for repairs).

What other services could be included in a warranty?

Some automakers include free scheduled maintenance for items such as oil changes, air filters and tire rotations. Some include consumables including brake pads and windshield wipers; others do not. They are typically for the first couple of years of ownership of a new car.

What does CPO mean?

A certified pre-owned or CPO car has been inspected to meet minimum quality standards and typically includes some type of warranty. While dealers and third parties certify cars, the gold standard is an automaker-certified vehicle that provides a factory-backed warranty, often extending the original coverage. Vehicles must be in excellent condition and have low miles and wear to be certified, which is why off-lease vehicles feed many CPO programs.

1998 Honda Accord Review

  Good build-quality, spacious interior, peppy engine, and comfortable seats. We call it intelligent engineering. Popularity. Bad guys steal them.

Get more for your trade-in

Edmunds shoppers get on average $235 more for their trade-in.

Receive offers from our dealer partners fast.

Edmunds’ Expert Review

Vehicle overview

The benchmark. The best-selling car in America. The highest resale value in its class. These are all statements that have been made with regularity concerning the Accord. It is always on the short list of the most popular cars in this country. The Accord won a loyal base of customers by offering sprightly performance, room for four, frugal fuel economy and a virtual guarantee that, if cared for properly, the Accord would not break.

Those qualities have made it the benchmark. It is consistently the best-selling car to regular retail customers like you. As for resale, it holds value better than most currency. Sure, the Accord is pretty pricey new, but the overall cost of ownership, when repairs, maintenance, and resale value are put into the equation, make it a bargain.

During the 1995 model year, the Accord sedan finally got a V6. However, it doesn’t perform as well as some versions four-cylinder Accord. Why? Added weight, different tires and an automatic transmission collaborated to make the Accord V6 slower and less nimble than a five-speed Accord EX. Additionally, critics find that the V6 powertrain was not ideally suited to the Accord, citing smooth but dull response from both the engine and transmission resulting in a bland character; decidedly out of tune with other Honda products. For ’98, Honda pumps that V6 full of VTEC magic, and though we haven’t driven it yet, we’re hopeful that the first VTEC V6 in the Honda lineup is just what the doctor ordered.

The Accord EX equipped with a VTEC engine is quick, frugal, and loaded with equipment. As an added bonus, it’s fun to drive. And knowing that, in the end, the Accord will actually cost just half what the sticker reads makes the choice a no-brainer. The Accord is the definitive family sedan, or coupe.

Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

17 Kwi 2013, 16:49

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

17 Kwi 2013, 19:48

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

17 Kwi 2013, 20:11

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

17 Kwi 2013, 22:29

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

18 Kwi 2013, 01:02

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

20 Kwi 2013, 14:51

Ciekawe publikacje motoryzacyjne

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

21 Kwi 2013, 23:25

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

22 Kwi 2013, 16:34

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

22 Kwi 2013, 17:19

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

22 Kwi 2013, 17:28

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

22 Kwi 2013, 18:05

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

22 Kwi 2013, 18:17

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

22 Kwi 2013, 19:08

To pewnie ma jakiś immobilizer i tyle. Ten zielony kluczyk mnie gryzie.

Ps. Poszukałem w necie z ciekawości i wyczytałem, że kontrolka zielonego kluczyka to kontrolka immo i co więcej. Podobno honda w ogóle robiła akcje serwisową z tym związaną, zadzwoń do aso i zapytaj czy to prawda. Może się dowiesz chociaż .

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

15 Maj 2013, 18:46

Re: Honda Accord 1.8 1998 r- Problem z odpalaniem

15 Maj 2013, 23:41

Fajnie, pozdrawiam .

 • Podobne tematy Dodaj firmę za darmo!
 • Honda Accord 1.9 1998 r — Problem z gazem — Instalacje gazowe
 • Honda accord -ictdi 2,2 2004 r problem z odpalaniem — Silnik
 • Honda accord 1998 — Jaki model Hondy kupić?
 • Honda Accord 1.8 1998 r — Silnik
 • Pytanie Honda Accord 1998 — Honda forum
 • Warto przeczytać
 • Okazje — porównaj ceny
 • Warto przeczytać

  Galeria motoryzacyjna

  Praktyczne

  Najnowsze dyskusje na forum

  • Strona główna
  • ZespółUsuń ciasteczka forum Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
  • Sitemap
  • RSS
  • Kanały RSS

  Bądź na bieżąco
  z Motoryzacją

  Zamów bezpłatny newsletter!

  Drogi użytkowniku, aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepszej jakości treści którymi możesz być zainteresowany potrzebujemy Twojej zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dzięki nim możemy finansować rozwój naszego forum, a Ty w zamian otrzymujesz do nich bezpłatny dostęp.

  Dbamy i szanujemy Twoją prywatność!
  Nasza «polityka prywatności». Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne korzystamy z SSL, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie «Moje zgody».

  Имя (обязательно)Email (обязательно)Веб-сайт

  Добавить комментарий